ЈУ Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац

Информације о школи

Гимназија у Српцу је основана Одлуком Народног одбора општине Србац, ВЛ. број 1399 од 1.11.1962. године. Након оснивања Гимназије у Српцу, већ 1963. године долази до промјене назива. Одлуком о измејнама и допунама Одлуке о оснивању Гимназије у Српцу, ВЛ. број 1388/63 од 8.10.1963. године промијењен је ранији назив у: Гимназија „Вујановић Саво-Жућо“.

Након десетак година долази до организационе промјене и нове промјене назива, тако да је Окружни привредни суд у Бањој Луци, Рјешењем број: Ус 301/73 од 24.1.1974. године извршио упис у судски регистар организациону промјену и промјену ранијег назива у: Школски центар „Саво Вујановић Жућо“. На основу Одлуке о оснивању Мјешовите средње школе „Петар Кочић“ Србац, Основни суд у Бањој Луци је Рјешењем број У/И-1154/94 од 4.10.1994. године извршио упис промејене ранијег назива у: Мјешовита средња школа „Петар Кочић“ Србац и промјену лица овлашћеног за заступање.

На основу Одлуке ШО о промјени назива школе број 111/05 од 18.3.2005. године, Основни суд у Бањој Луци је Рјешењем број У/И-2062/05 од 19.10.2005. године извршио упис промјене ранијег назива у Школски центар „Петар Кочић“.

Садашњи назив школе, уписан је у регистар Окружног привредног суда у Бањој Луци, Рјешењем број 057-0-Рег-14-001925 од 8.8.2014. године, под називом Јавна установа Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац.

Школа је регистрована за обављање дјелатности:

 • Општег средњег образовања, шифра дјелатности 85.31
 • Техничког и стручног средњег образовања, шифра дјелатности 85.32

ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ Србац уписана је у Регистар средњих школа који води Министарство просвјете и културе РС.

Влада Републике Српске објавила је Одлуку о броју, структури и просторном распореду средњих школа у РС (Мрежа средњих школа РС). Одлука је објављена у „Сл гласнику РС“ број 48/19 од 12.6.2019. године.

ЈУ Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац, свој рад реализује у 2 објекта. Настава се одвија у једној (првој) смјени у 19 универзалних учионица, једном кабинету информатике, два кабинета за практичну наставу за струку економија, право и трговина и фискултурној сали.

Од 2012. године школа је у пилот пројекту Електронског дневника. Школске 2014/15. године у школи је реализован пројекат омладинске банке „Љепша школа – задовољнији ђаци“. Пројекат је реализован у 2 цјелине. Прва цјелина је обухватала обнову фарбе на огради и саксијама у дворишту школе, замјену дотрајале капије испред школе, обнову клупа у дворишту школе и обнову популарне „банане“ (ученичког кутка). Друга цјелина је обухватала набавку намјештаја који је био потребан у холу школе (постављено је 8 нових фотеља и столића за ученике, нови пулт за дежурне ученике, а у зборници је постављен нови ормар за дневнике и огласна табла.

У септембру мјесецу школске 2015./16. године школа је добила донацију од Јапанске агенције за међународну помоћ и сарадњу (ЈИЦА) рачунарски кабинет.

Велику потешкоћу у раду школа је имала због прокишњавања крова на старом дијелу школе (коси кров) али и на новом дијелу (равни кров). Комплетна реконструкција и санација ових кровова је почела 26.9.2018. године чиме је школа ушла у пројекат Енергетске ефикасности, а успјешно је завршена у фебруару 2019. године. Друга фаза пројекта је настављлена 9. марта 2021. године и трајала је до 17. децембра 2021. године. (санација и обнављање фасаде са термоизолацијом те замјена столарије, санација централног гријања и санација санитарних чворова).

Почетком школске 2018/19. године реализован је пројекат омладинске банке „Љепша школа – љепша будућност“ а пројектом су обезбијеђена средства за куповину канти за смеће у дворишту, обновљене су старе жардињере за цвијеће, постављено је освјетљење на школу – у школском дворишту (ЛЕД рефлектори са сензорима) израђена је и постављена мапа школе непосредно на главном улазу, те постављена нова огласна табла за ученике и ормар за пехаре, дипломе и захвалнице у холу школе.

Почев од школске 2009/10. у школи су била сљедећа занимања (по струкама):

1. Гимназија:

 • општи смјер

2. Машинство и обрада метала:

 • машински техничар
 • машински техничар за компјутерско конструисање
 • техничар ЦНЦ технологија
 • аутомеханичар
 • инсталатер
 • бравар
 • лимар
 • обрађивач метала резањем
 • бравар – заваривач

3. Економија, право и трговина:

 • економски техничар
 • банкарски техничар
 • царински техничар
 • трговац
 • пословни секретар

4. Угоститељство и туризам :

 • туристички техничар
 • конобар
 • кувар

5. Остале дјелатности:

 • фризер

Наши ученици угоститељске струке и струке машинства и обраде метала иду на праксу код 25 пословних субјеката на територији наше општине те код једног пословног субјекта у Градишци и једног у Прњавору.

Фирме које запошљавају струке и занимања:

То су фирме из области угоститељства и туризма и машинства и обраде метала.

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Миленко Живанић

 

 

 

Локација

Фотографије