ЈУ Електротехничка школа Приједор

Информације о школи

Школски центар је настао 1972. године интеграцијом Школе за ученике у привреди, Школе са практичном обуком и одјељења Техничке школе из Бања Луке.

Године, 1976, оформљена је Електротехничка школа као организациона јединица. 

 • Техничар информационих технилогија 
 • Техничар мултимедија 
 • Техничар електроенергетике 
 • Аутоелектричар/електричар 
 • Техничар мехатронике 
 • Техничар рачунарства 

 

 • АД Топлана 
 • Творница кекса „Мира“ 
 • „Боснамонтажа“ 
 • Електроинсталације „Елло“ 
 • „Елматинг“ 
 • Електрокрајина 
 • Ауто „Омарска“ 
 • Приједорпутеви 
 • Ауто сервис „Дамјановић“ 
 • Ауто сервис „Котораш“ 
 • Центар дизел мотора „Марјановић“ 
 • Металска индустрија 
 • АД „Браком“ 
 • ДОО „Полис“ 
 • Ауто сервис „Стевица“ 
 • Ауто сервис „М“ 
 • Ауто сервис „Векић“ 
 • Аутосервис „Котараш“ 
 • „Центар дизел мотора“ 
 • „Бобана“ транспорт 
 • „Nicrom cooling“ Приједор 
 • АД „Елмонт“ К. Дубица 
 • ДОО „Елматинг“ 

Све наведене фирме су заинтересоване да задрже наше ученике након завршетка школовања, с тим да ученици морају током свог практичног оспособљавања да се наметну потенцијалним послодавцима својим знањем и заинтересованошћу за рад.

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Електротехничка школа је увијек успијевала уписати планирани број ученика у 1. разред, и то: 

 • шк. 2021/2022. год. ( 5 одјељења); 
 • шк. 2020/2021. год. ( 4 одјељења); 
 • шк. 2019/2020. год. ( 5 одјељења). 

Зоран Мршић

Адреса школе

Локација

Фотографије