ЈУ Медицинска школа Добој

Информације о школи

Медицинску школу у Добоју је основао Народни одбор среза Добој, ВЛ- број : 1070/62 од 31. јула 1962 године. 

Развила се из двогодишње вечерње школе, коју је по потреби, при Општој болници у Добоју, организовао др Владислав Вуковић, који је и први директор ове установе.  

 1. Струка: здравсто

       Занимања: 

 • Медицински техничар 
 • Зубно- стоматолошки техничар 
 • Физиотерапеутски техничар 
 • Фармацеутски техничар
 • ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој,
 • ЈЗУ Дом здравља Добој,
 • апотеке у граду Добоју 

(од школске 2020/2021.године практична настава се обавља у кабинетима у школи) 

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Ученици са посебним образовно – васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 3. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 4. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 5. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 6. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културе Републике Српске.
 7. Испуњавање услова кандидати доказују оргиналнима свједочанствима о завршеном разреду основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

 II МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА  

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу: 

 1. Општег успјеха у основној школи;
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци

III ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА 

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин: 

 • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два, 
 • у VII разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха поножи се са два, 
 • у VIII разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха поножи се са три, 
 • у IX разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха поножи се са три. 

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова. 

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, занимање, смјер и одсјек на сљедећи начин: 

 • у VIII разреду  просјечна (средња) оцјена из пет предмета поножи се са два, 
 • IX разреду  просјечна (средња) оцјена из пет предмета поножи се са два. 

 По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. 

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова. 

IV ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС 

Здравство: Српски језик, страни језик, физика, хемија и биологија.

V РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА 

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. 

Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања, смјера или одсјека. 

Приликом бодовања избодовати све кандидате за прво занимање, смјер или одсјек и кад се попуни листа одобрених мјеста за прво занимање, равноправно бодовати све кандидате за сљедеће занимање, како оне којима је то избор првог занимања, смјера или одсјека тако и оне кандидате којима је то друго занимање, смјер или одсјек. 

Уколико није могуће извршити бодовање ученика из друге државе, ученик се ставља на проширену ранг листу, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку – на основу рјешења о признавању и ранг листа уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на основу рјешења о признавању. 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених по основу:  

а) Општег успјеха у основној школи; 

б) Успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама за које кандидат конкурише. 

Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу вриједности):  

а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређену струку, 

б) кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе, 

в) кандидат који је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис, 

г) кандидат који је носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“. 

Учесници конкурса подносе школи потребне документе: 

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.
Милена Дамјановић

Адреса школе

Локација

Фотографије