ЈУ Средњошколски центар Костајница

Информације о школи

ЈУ Средњошколски центар Костајница је основана 30.03.1996. године. У самом почетку од оснивања, усљед недостатка властитог простора, настава се реализовала у просторијама ОШ „Петар Мећава“ у Костајници. Дана, 06.10.1999. године, усељен је нови школски објекат у којем ученици и данас похађају наставу.

Школа има 16 опремљених учионица, три рачунарска кабинета, један кабинет за практичну наставу машинске струке, лабораторију, школску библиотеку и фискултурну дворану. У дворишту школе се налазе вањски спортски терени за фудбал, тенис и кошарку. 

 1. Здравство 
  • Зубно-стоматолошки техничар 
  • Лабораторијско-санитарни техничар 
  • Фармацеутски техничар 
  • Физиотерапеутски техничар 
 2. Електротехника:  
  • Техничар мултимедија 
  • Техничар рачунарства 
  • Техничар мехатронике 
 3. Машинство и обрада метала: 
  • Машински техничар за компјутерско конструисање 

Већина часова практичне наставе за све струке се изводи у просторијама школе у намјенски опремљеним кабинетима за практичну наставу. За занимање Зубностоматолошки и Лабораторијско-санитарни техничар један дио часова практичне наставе и вјежби се изводи у просторијама ЈЗУ Дом здравља Костајница.  

За занимање Фармацеутски техничар један дио часова вјежби се изводи у ЗУ Апотека „7. април“ Костајница.  

За занимање Физиотерапеутски техничар један дио часова вјежби се изводи у Специјалној болници „Мљечаница“. 

Бивши ученици наше школе настављају своје образовање на разним факултетима у Републици Српској, Србији, Словенији и другим земљама у региону.  

Бивши ученици наше школе, по завршеном образовању имају могућност запослења у фирмама које запошпљавају дате профиле;  

 1. Струка здравство:  

-Физиотерапеутски техничар: здравствене установе бањског типа, домови за лица генетаривне доби, институције за здравствено-социјалну заштиту 

-Фармацеутски техничар: апотеке, творнице фармацеутских препарата и санитетског материјала и опреме, творнице које се баве производњом биљних препарата 

-Зубно-стоматолошки техничар: стоматолошке ординације 

-Лабораторијско-санитарни техничар: здравствене институције примарног и секундарног типа и све институције у којима се врше лабораторијеске анализе и води лабораторијска документација 

 1. Струка електротехника: ради у готово свим институцијама у којима је у употреби савремена рачунарска технологија, познаје и врши сервисирање комплексних система и опреме
 2. Струка машинство и обрада метала, занимање Машински техничар за компјутерско конструисање: у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији и другим областима гдје се користе рачунарске технологије
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Јелена Јаћимовић Јањетовић, мр 

Адреса школе

Локација

Фотографије