ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Шипово

Информације о школи

Године 1973. почела је са радом  средња школа у Шипову под називом Школски центар. Школски центар је тих година имао око 1000 ученика који су били распоређени у 3 зграде. Ученици су се образовали у више струке и занимања. Најзаступљеније струке су биле машинство и обрада метала, текстилство и кожарство и економија, право и трговина. 

Наредних година промијенила је назив у Средњошколски центар „ Петар Кочић „. 

Током грађанског рата зграде школе су опустошене, библиотека и школска архива уништене. 

Мјесеца августа године 1996. почело је реновирање зграде Центра. Финансирање врши Међународни Комитет Спаса. 

Данас школа броји 235 ученика распоређених у гимназију и двије струке. У струци машинство и обрада метала ученици се школују у занимањима: техничар ЦНЦ технологија, аутомеханичар и бравар/заваривач. 

У струци економија, право и трговина ученици се школују у занимањима: економски техничар и трговац. 

 • Гимназија – општи смјер 
 • Машинство и обрада метала – техничар ЦНЦ технологија, аутомеханичар, бравар/заваривач 
 • Економија, право и трговина – економски техничар, трговац 
 • Аутосервис „ Милан „ 
 • АС „ Видовић „ 
 • Аутопраона „ Малеш „ 
 • ШГ „ Горица „ 
 • Драгстор „ Шики „ 
 • СТР „ Миличић „ 
 • СТР „ Митрић „ 
 • СТР „ Матић „ 
 • ДОО „ Електрон „ 
 • ДОО „ Идеал – промет „ 
 • Бутик „ Тања „ 
 • „ Финал – Х „ 
 • Стр „ Виторог „ 
 • Продавница „ Брик „ 
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.
 13. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

 Преглед уписних политика из претходних година 

2016/2017. 

 • Гимназија – општи смјер 
 • Машинство и обрада метала – машински техничар за моторе и моторна возила 
 • Економија, право и трговина – трговац 

2017/2018.  

 • Гимназија – општи смјер 
 • Шумарсво и обрада дрвета – техничар за обраду дрвета 
 • Економија, право и трговина – трговац 

 2018/2019. 

 • Гимназија – општи смјер 
 • Машинство и обрада метала – аутомеханичар 
 • Економија, право и трговиа – трговац 

2019/2020. 

 • Гимназија – општи смјер 
 • Машинство и обрада метала – техничар ЦНЦ технологија 
 • Економија, право и трговина – трговац 

2020/2021. 

 • Гимназија – општи смјер 
 • Машинство и обрада метала – техничар ЦНЦ технологија, аутомеханичар 

Будимирка Старчевић

Локација

Фотографије