ЈУ „Средњошколски центар Приједор“ Приједор

Информације о школи

Оснивач је СО Приједор. Школа је функционисала под називом Мјешовита школа у саставу Техничког школског центра (ТШЦ) до 1.9.1977. године.

Од 2.9.1977. године до 7.10.1984. године функционише као ООУР: Школа мјешовитх струка и занимања у саставу РО Тешничког школског центра. Од 8.10.1984. године школа функционише као ООУР Хемијско-технолошка и грађевинска и дрвопрерађивачка школа у саставу РО Центра за усмјерено образовање и васпитање „Есад Миџић “Приједор.

Дана 1.5.1991. године престаје са радом РО Центар за усмјерено образовање и васпитање „Есад Миџић“ и школа се региструје као РО Хемијско-технолошка и грађевинска школа и функционише под тим називом до 20.7.1997.године. Од 21.7.1997. године школа функционише под називом Медицинско-технолошка и грађевинска школа Приједор.

Од 01.09.2015. године школа носи назив ЈУ „Средњошколски центар Приједор“.

Струка здравство:

 • медицински техничар, физиотерапеутски техничар, фармацеутски техничар, зубно-стоматолошки техничар, гинеколошко-акушерски техничар, лабораторијско-санитарни техничар. 

Струка хемија, неметали и графичарство:

 • хемисјки техничар, графички техничар 

Струка геодезија и грађевинарство:

 • грађевински техничар, архитектонски техничар, геодетски техничар 

Остале дјелатности:

 • Фризер 
 • ЈЗУ болница „Др Младен Стојновић“, Приједор; 
 • ЈЗУ Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацијуМљечаница“, Козарска Дубица 
 • „Print desing“ Приједор 
 • Здравствене установе (болнице, домови здравља, апотеке, лабораторије, домови за стара и изнемогла лица, бање) грађевинске фирме, пројектантски бирои, фризерски салони 
 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

Школска 2018/2019. година 

 • медицински техничар 
 • фармацеутски техничар 
 • физиотерапеутски техничар 
 • фризер 

Школска 2019/2020. година 

 • медицински техничар 
 • физиотерапеутски техничар 
 • архитектонски техничар 
 • фризер 

Школска 2020/2021. година 

 • медицински техничар 
 • акушерско-гинеколошки техничар 
 • зубно-стоматолошки техничар 
 • архитектонски техничар 
 • хемијски/графички техничар 

Школска 2021/2021. година 

 • медицински техничар 
 • физиотерапеутски техничар 
 • зубно-стоматолошки техничар 
 • фармацеутски/лабораторијско-санитарни техничар 
 • фризер 

Александар Миљешић, проф. 

Локација

Фотографије