ЈУ Средњошколски центар „Сребреница“ Сребреница

Информације о школи

Гимназија у Сребреници почела је са радом у септембру 1961. године.

У марту 1973. године Скупштина општине Сребреница оснива својим Рјешењем број 01-022-7/73 од 30.3.1973. године Средњошколски центар Сребреница. Школа је од 1993. године по рјешењу Министарства образовања, науке и културе испуњавала услове и образовала ученике у оквиру електротехничке и хемијско – технолошке струке под називом Средњошколски центар Сасе, а затим је 1995. године Средњошколски центар Сребреница уврштен у мрежу школа за образовање ученика и полазника у оквиру подручја рада Гимназија – општи смјер, Хемија, неметали и графичарство и Здравство.

Одлуком Владе Републике Српске од 30.04.2013. године извршено је усклађивање оснивачког акта Школе са законом о средњем образовању и васпитању, Законом о систему јавних служби и Законом класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској. Пун назив школе је јавна установа Средњошколски центар „Сребреница“ чији је оснивач Влада Републике Српске. Данас се у Јавној установи Средњошколски центар „Сребреница“ образује укупно 342 ученика у гимназији – општи смјер и струкама: здравство, пољопривреда и прерада хране и остале дјелатности.

 • Гимназија – општи смјер
 • Здравство (медицински техничар и фармацеутски техничар)
 • Пољопривреда и прерада хране (пољопривредни прерађивач-3 степен)
 • Остале дјелатности (фризер-3 степен)

За занимања трећег степена нема послодаваца који пружају стручну праксу и Школа нема потписаних уговора са послодавцима. Вјежбе у струци Здравство су се до почетка пандемије реализовале у Дому здравља у Љубовији и ЈЗУ Болница у Зворнику. Практична настава у струци Здравство, за ученике првог и другог разреда се тренутно одвија у школским кабинетима. Практична настава за ученике у занимањима трећег степена се одвија у школским радионицама.

Предузећа за производњу и прераду хране, самосталне занатске радње, јавне и приватне здравствене установе ( болнице и домови здравља) апотеке и др.

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Лица која се уписују у школе за ученике са сметњама у развоју могу имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21. године.
 3. Ученици са посебним образовно-васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, а које доноси надлежна установа.
 4. У школама за дјецу са сметњама у развоју школују се ученици у складу са препорукама наведеним у налазу и мишљењу стручне комисије.
 5. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 6. У музичку школу може да се упише лице које је завршило основну школу, односно основну музичку школу, а лице које није завршило основну музичку школу, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања у складу са Законом о средњем образовању и васпитању.
 7. Услов за упис ученика у први разред у умјетничку школу је положен посебан испит.
 8. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 9. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 10. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 11. За спровођење јавног конкурса одговорне су средње школе.
 12. Стручну помоћ школама у организовању и спровођењу конкурса, обавјештавање о његовом току и резултатима, рјешавање спорних питања и другу помоћ обезбиједиће Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 1. пријаву за упис,
 2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. извод из матичне књиге рођених,
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“,
 6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

 

в.д. директора, мр Момчило Цвјетиновић

Адреса школе

Локација

Фотографије